PINB Przeworsk - logo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk

III - piętro, pokój 37, 38, 39

tel./fax 16 648 31 11

Pon-Pt: 7.30 - 15.30

e-mail: przeworsk@pinb.info.pl

Dostępność arch. lub info.-komunikacyjna

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – dalej u.o.z.d. , każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.
Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7. W/w zawiadomieniu podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności. W postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać

 • drogą pocztową na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku,
  ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk,

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: przeworsk@pinb.info.pl,

 • drogą elektroniczną – skrytka e-PUAP: /PINBPrzeworsk/SkrytkaESP

 • osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przeworsku
  w godzinach urzędowania.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przeworsku nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

1) w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo

2) w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo

3) z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

- wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej "skargą" do Prezesa Zarządu PEFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Pliki do pobrania

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.