PINB Przeworsk - logo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk

III - piętro, pokój 37, 38, 39

tel./fax 16 648 31 11

Pon-Pt: 7.30 - 15.30

e-mail: przeworsk@pinb.info.pl

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pinb.przeworsk.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – dalej u.d.c. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-20

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 01.02.2024 r.

Treści niedostępne:

 • nie wszystkie załączniki są dostępne cyfrowo.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-20.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego oraz badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl .

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-02-01.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest Wojciech Kuca – Koordynator ds. dostępności, adres poczty elektronicznej: przeworsk@pinb.info.pl, numer telefonu: 16 6483111. Tą samą drogą można składać wnioski udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Zgodnie z art. 18 u.d.c. każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanych: strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, a w przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej - o ich udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7. Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.

Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem, wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803). Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przeworsku mieści się na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Lwowskiej 16.

Parking

 • Tuż przy budynku znajduje się parking ogólnodostępny z bezpośrednim wjazdem z drogi miejskiej - ul. Lwowska - z miejscem dla osób niepełnosprawnych. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.

 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Dostępne jest wejście główne od strony zachodniej niedostosowane dla osób z szczególnymi potrzebami ze względu na barierę architektoniczną w postaci 4 schodów - różnica poziomu pomiędzy wejściem głównym do budynku, a poziomem, na którym zlokalizowane są pomieszczenia biurowe na parterze. Ponadto w budynku znajduje się dodatkowe wejście boczne - od południowej strony z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

 • Do wejścia bocznego doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 8%.

 • Przy wejściu głównym do budynku na drzwiach znajduje się przycisk, który należy nacisnąć, aby poinformować o potrzebie skorzystania z pomocy pracownika PINB w Przeworsku.

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

 • Otwierają się na zewnątrz.

 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.

 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Ciągi poziome i pionowe

 • Budynek jest trzypiętrowy, nie posiada wind, platform, na 1, 2 i 3 piętro możesz dostać się tylko za pomocą schodów.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Na klatce schodowej są oznaczenia kontrastowe.

 • Wszystkie korytarze na piętrach są niedostępne dla osób na wózkach.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia na piętrach nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

 • Toaleta znajduję się na parterze budynku, na wprost głównego wejścia.

 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Obsługa osób słabosłyszących

Urząd nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. w Dz. U. z 2023 r. poz. 20) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);

 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przeworsk@pinb.info.pl

 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przeworsku, skrytka e-PUAP: /PINBPrzeworsk/SkrytkaESP

Aplikacje mobilne

Urząd nie posiada żadnej aplikacji mobilnej.


 

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.