PINB Przeworsk - logo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk

III - piętro, pokój 37, 38, 39

tel./fax 16 648 31 11

Pon-Pt: 7.30 - 15.30

e-mail: przeworsk@pinb.info.pl

Obowiązek informacyjny - PINB Przeworsk

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej RODO uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przeworsku jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  w Przeworsku
  , dalej zwany „Administratorem”.
  Adres siedziby: ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
  Rafał Andrzejewski 
  E-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
  Nr telefonu: 504 976 690

Administrator informuje, iż:

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm., dalej: pr. bud.) tj. realizacja działań i zadań ustawowych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pr. bud., ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm., dalej: KPA), m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych, wydawanie decyzji, zaświadczeń itp. – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym pr. bud., KPA – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej  umowy  powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych (prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO – tj. prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o ich źródle w sytuacji, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano - zgodnie z art. 84aa ust. 1 i 3 pr. bud.);
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdy przesłanką legalności przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.
 6. Informujemy, iż nie przysługuje Państwu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 7. Informujemy, iż:
  • W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c i e  RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.
  • W zakresie danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody: mają Państwo, prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.